2016 m. gruodžio 9 d., penktadienis

ŠIAULIŲ BIBLIOTEKOS, SKAITYKLOS IR JŲ KNYGOS ŽENKLAI XXI A. PRADŽIOJE

2016 metai – Bibliotekų metai!

XXI a. pradžioje Šiauliuose, kaip ir kitose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, veikė trijų lygių bibliotekos: rajono, miesto savivaldybės ir apskrities viešosios bibliotekos. Taip pat veikė įvairių visuomeninių draugijų ir organizacijų, mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, kolegijų, įstaigų, įmonių ir bendrovių bibliotekos ir skaityklos. Šiauliuose įvairiose įstaigose ir organizacijose kūrėsi naujos bibliotekos ir skaityklos, tuo pačiu kai kurios bibliotekos ir skaityklos miesto įmonėse ir įstaigose buvo likviduotos ar reorganizuotos. Didžiausia mieste ir apskrityje biblioteka yra Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ir skaitykla (įkurta 1950 m. spalio 1 d.). Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (sutrumpintai – ŠAVB) yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) narė, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos narė, įvairių tarptautinių projektų partnerė ir dalyvė. ŠAVB yra nustatytoje teritorijoje veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras, kuris užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtros programų vykdymą, aptarnauja vartotojus, suteikia galimybę tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo poreikius, ugdyti etnografinių regionų tradicijas, didinti kultūros ir meno paslaugų sklaidą. Biblioteka skatina žinių ir kultūrinės įvairovės plėtrą, sklaidą bei kultūrų dialogą, plėtoja bibliotekos paslaugas siekiant išsaugoti šalies istorinę ir kultūrinę atmintį bei tautinių mažumų kultūros Lietuvoje tęstinumą. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos misija – tenkinti regiono gyventojų informacinius ir kultūrinius poreikius, skatinant žinių visuomenės raidą, sudarant sąlygas viso gyvenimo mokymuisi bei asmenybės saviraiškai (direktorius dr. Br. Maskuliūnas).  


Bibliotekos oficialus ženklas. Dail. V. Timinskas (apie 1970 m.)
       
ŠAVB fonduose 2001-2002 metais buvo daugiau nei 700 tūkst. spaudinių ir kitų dokumentų lietuvių, anglų, lenkų, rusų ir vokiečių kalbomis. Bibliotekos paslaugomis naudojosi daugiau nei 17 tūkst. skaitytojų, per dieną apsilankė apie 800 lankytojų. Skaityklose buvo įrengtos 185 vietos, 17 iš jų – kompiuterinės.  Nuo 2001 m. toliau buvo plėtojamos informacinės technologijos, 2001-2002 m. – informacijos vartotojų ugdymas Šiaulių miesto viešosiose bibliotekose.

  
Remigijus Venckus, 2006 m.
    

Siekiant išsaugoti kultūrinį palikimą, meninę vertę turinčius knygos ženklus, vienaip ar kitaip susijusius su Šiaulių miestu ir kraštu, 2001 m. spalio 3 d. ŠAVB direktorės įsakymu Nr. 19 „Dėl ekslibriso muziejaus“, įkurtas Ekslibriso muziejus. Šio muziejaus svarbiausi tikslai – propaguoti mažosios grafikos meną, ekslibrisą, jo istoriją ir raidą, rengti konferencijas, seminarus, parodas, supažindinti visuomenę ir jaunimą su knygos nuosavybės ženklais ir jų kūrėjais. Muziejus renka ir kaupia knygos nuosavybės ženklus, grafikos estampus, miniatiūras, lankstinukus, katalogus, plakatus, įvairius leidinius, susijusius su knyga ir ekslibrisu.
       
Nuo 2001 m. ŠAVB veikia Šiaulių literatų susivienijimas. Šio susivienijimo pirmininkas buvo literatas, žurnalistas Stasys Bulzgis. Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį literatai tradiciškai renkasi P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. Susirinkimų metu dalijamasi sumanymais, kūrybos planais, aptariami šio susivienijimo organizaciniai klausimai, kiekvienas atėjęs literatas gali paskaityti savo kūrybą, apie ją išgirsti kitų kūrėjų nuomonę.
       
ŠAVB 2002 m. tapo Lietuvos integralios bibliotekų informacijos (LIBIS) dalyvė. Nuo tų pačių metų vidurio įdiegtos LIBIS skaitytojų programos komplektavimo ir katalogavimo posistemės. Skaitytojų patogumui veikė ir nuolat buvo pildomas kompiuterinis katalogas, kurio pagalba skaitytojai galėjo užsisakyti reikalingus leidinius ir nebūdami bibliotekoje. 2002 m. pabaigoje sukurtas lokalinis 45-ių kompiuterių tinklas. Kompiuteriniame bibliotekos kataloge buvo per 40 tūkst. įvairių dokumentų įrašų. Prenumeruojamos elektroninės duomenų bazės: LIBIS suvestinis katalogas, periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazė, penkių kontinentų virtualus spaudos kioskas, LTLEX, EBSCO, The Grove Art Dictionary Online ir kt.
        
Kasmet bibliotekoje buvo surengiama per 200 įvairių renginių. Tai literatūros ir muzikos vakarai, knygų pristatymai ir susitikimai su jų autoriais, kraštotyros popietės, dailės ir fotografijos parodos. Kas dveji metai vyko tradicinės mokslinės konferencijos „Povilo Višinskio skaitymai“.
        
2002 m. spalio 10-11 dienomis ŠAVB kartu su Ekslibriso muziejumi ir „Aušros“ muziejumi surengė Baltijos šalių ekslibriso istorijai ir raidai skirtą pirmąją tarptautinę konferenciją „Baltijos šalių ekslibrisas. Šiaulių krašto knygos ženklai“. Konferencijos metu bibliotekoje veikė personalinės lenkų dailininkės Agnieszkos Gozdor ir šiauliečio grafiko Vaidoto Janulio ekslibrisų, spaudinių „Ekslibrisas – knygos ženklas“, „Senoji grafika“, „Šiaulių krašto ekslibrisų kūrėjai ir kolekcionieriai“, Šiaulių Jovaro pagrindinės mokyklos moksleivių (dailės mokytoja L. Brazauskaitė) parodos. Taip pat buvo eksponuojamos parodos „Šiaulių krašto knygos ženklai“ ir „Ekslibrisų parodų plakatai“ iš J. Nekrašiaus asmeninio rinkinio. Išleistas pirmasis Ekslibriso muziejaus leidinys – tarptautinės konferencijos medžiaga „Baltijos šalių ekslibrisas. Šiaulių krašto knygos ženklai“ (sudarytojai L. Naujokienė ir J. Nekrašius).  

2003 m. rugsėjo 19 d. ŠAVB įvyko tarptautinės knygotyros konferencijos „Knygos nuosavybės ženklai kaip knygos kultūros paveldas“ išvažiuojamoji sesija. Šios konferencijos dalyviai, pranešėjai ir svečiai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos aptarė ekslibriso istorijos ir teorijos ypatybes, nagrinėjo įžvalgas knygos nuosavybės ženklų atskirų rūšių raidos, funkcijų, klasifikavimo, kolekcionavimo, sklaidos visuomenėje, informavimo priemonių ir tyrimo metodikos klausimais, knygos nuosavybės ženklo svarbą išsaugant kultūros paveldą.  
      
2004 m. birželio 29-ąją per Povilines, ŠAVB įvyko tradicinė mokslinė konferencija – aštuntieji Povilo Višinskio skaitymai, kuriuose perskaityti septyni pranešimai (skaitymų organizatorė doc. D. Striogaitė). Kultūros paveldo centro vyr. specialistas K. Misius iš Vilniaus kalbėjo apie Povilo Višinskio kovą už lietuvišką spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimą. Šiaulių savivaldybės Viešosios bibliotekos darbuotoja N. Petraitytė  pasakojo apie slaptuosius knygnešystės kelius Šiaurės krašte. Dar pranešimus skaitė vilnietė literatūrologė J. Sprindytė, Šiaulių universiteto doc. D. Maskuliūnienė, bibliotekininkė iš Joniškio E. Šukienė, Šiaulių universiteto prof. V. Rimkus ir kt. Konferencijos medžiaga buvo išleista atskira knygele.
      
2005 m. JAV ambasados Lietuvoje iniciatyva Povilo Višinskio  viešojoje bibliotekoje įsteigta Amerikos skaitykla. Jos tikslas – supažindinti skaitytoją su JAV kultūra, ekonomika, literatūra, istorija ir skatinti abiejų šalių kultūrinį bendradarbiavimą.
      
2006 m. balandžio 23-30 dienomis ŠAVB surengta paroda „Nuosavybės ženklai XX a. I pusės knygose“. Joje buvo eksponuojamos šioje bibliotekoje esančios knygos su nuosavybės ženklais: ekslibrisais, knygos antspaudais, rankraštiniais įrašais ir lipdėmis.
      
Plakato aut. Remigijus Venckus, 2006 m.
2006 m. rugsėjo 7 – spalio 6 dienomis ŠAVB galerijoje surengta ekslibrisų paroda „Šiaulių krašto knygos ženklai kaip kultūros paveldas“, skirta dailininko G. Bagdonavičiaus 105-osioms gimimo ir Šiaulių miesto įkūrimo 770-osioms metinėms. Parodoje buvo eksponuojami šiauliečių  grafikų E. Birgėlos, L. Brazauskaitės, V. Janulio, R. Prišmontienės sukurti ekslibrisai ir G. Bagdonavičiaus knygos ženklai iš jo kūrybinio palikimo. Išleistas parodos lankstinukas ir plakatas.
      
ŠAVB veikla 2003-2006 metais: dokumentų ir spaudinių skaičius: 2003 m. – 666 707, 2004 m. – 668 975, 2005 m. – 675 852, 2006 m. – 678 945; vartotojų ir lankytojų skaičius atitinkamai: 2003 m. – 13 832 ir 200 024, 2004 m. - 15 115 ir 219 168, 2005 m. 15 884 ir 217 324, 2006 m. – 15 224 ir 209 443.  ŠAVB buvo 12 skyrių, veikė 4 abonementai, 6 skaityklos. Joje dirbo 96 darbuotojai.
      
2007 m. vasario 20 – kovo 2 dienomis ŠAVB  galerijoje surengta Šiauliuose gimusio knygos ženklų kūrėjo, teisininko Savinijaus  Katausko ekslibrisų paroda.
      
2007 m. ŠAVB darbuotojai parengė elektroninį bibliografinį žinyną „Šiaulių šviesuomenė 1918-2005“. Tai tęstinis žinynas, kuris nuolatos papildomas.
      
2007-2010 m. ŠAVB buvo saugoma apie 620 tūkst. įvairių dokumentų ir spaudinių, turėjo apie 15 tūkst. skaitytojų, per metus užregistruota apie 123 tūkst. lankytojų, jiems išduota apie 600 tūkst. įvairių dokumentų.
      
2008 m. prasidėjo ŠAVB rekonstrukcija ir renovacija iš Valstybės investicijų programos, kuri tęsėsi iki 2014 m. Biblioteka palaipsniui atsinaujino, tapo erdvesnė, modernesnė. 2008 m. gruodį čia buvo atidarytas mokymo centras, kuriame mokomi Šiaurės Lietuvos rajonų ir miestų bibliotekininkai, o gyventojai turi galimbę nemokamai naudotis internetu, lankyti kompiuterinio raštingumo kursus ir elektroninėmis priemonėmis bendrauti su kitomis Lietuvos viešosiomis bibliotekomis. Pagal projektą „Bibliotekos pažangai‘ atidarytas mokymo centras – vienas iš dešimties šalyje.
      
2008 m. ŠAVB iš biudžeto gavo 2 milijonus 460 tūkst., 2010 m. – 1 milijoną 875 tūkst. Komplektacijai 2008 m. buvo skirta 380 tūkst. litų, 2010 – 51,5 tūkst. 2008 m. ŠAVB  įsigijo 23 tūkst. knygų.
     
2009 m. ŠAVB buvo 15 912 skaitytojų, 2010 iki spalio 1 d. – 13 108. Daugiau nei 50 procentų jų sudarė studentai, besimokantis jaunimas.
      
ŠAVB  fondą 2010 m. sudarė 617 142 dokumentai ir spaudiniai, buvo 14 562 skaitytojai. Joje apsilankė 123 072 lankytojai, išduota 572 201 dokumentas ir spaudinys. 2010 m. ŠAVB veikė 12 skyrių: Komplektavimo, Katalogavimo, Dokumentų saugojimo, Abonemento, Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos, Periodikos, Meno, Muzikos, Kraštotyros, Vaikų literatūros, Metodikos. Buvo 4 abonementai, 6 skaityklos.
      
ŠAVB 2011 m. balandžio 1 d. veikė šie skyriai: Abonemento, Dokumentų saugojimo, Informacijos, Informacinių technologijų, Katalogavimo, Komplektavimo, Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros ir kt. Be to, dar veikė Meno centras ir Metodikos centras. Bibliotekoje buvo sukaupta 617 142 dokumentai ir spaudiniai.
     
2012 m. ŠAVB įsigijo elektroninę knygų skaityklę. Tų pačių metų liepos mėnesį ŠAVB perduotas kraštotyrininko, pedagogo, literato, „Žiemgalos“ visuomeninio muziejaus Žeimelyje įkūrėjo Juozo Šliavo (1930-1979) archyvas, kurį padovanojo buvęs šio kraštotyrininko mokinys Aloyzas Bėčius, tarpininkaujant jo dukrai Šiaulių valstybinio dramos teatro aktorei Nomedai Bėčiūtei. Archyvą sudaro aštuonioliką tomų J. Šliavo tyrinėjimų medžiagos, du grožinės kūrybos tomai. Iš viso rankraščiai sudaro 4400 mašinraščio puslapių. 2013 m. pradžioje, J. Šliavo archyvas, kurį sudaro 34 vienetai, buvo baigtas tvarkyti ir saugomas ŠAVB Informacijos skyriaus kraštotyros  padalinyje.
     
2012 m. ŠAVB kompiuteriniame kataloge buvo 153 026 bibliografiniai įrašai. Pasinaudodami šiuo katalogu vartotojai gali užsisakyti norimus leidinius ir nebūdami bibliotekoje. Nuo 2012 metų spalio mėn. ŠAVB pradėjo organizuoti gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus, į kuriuos buvo integruojami susitikimai su valstybinių institucijų atstovais. Pastarieji praktiškai pristatė elektronines paslaugas, kam jos skirtos, kaip galima palengvinti kasdieninį gyvenimą, atsakinėjo į gyventojų klausimus, patarinėjo kaip elgtis konkrečioje situacijoje.   
2012 m. lapkričio 2-30 dienomis ŠAVB Informacijos-kraštotyros skyriuje veikė spaudinių paroda „Knyga tarpukario Šiauliuose“.
     
2013 m. sausio mėn. ŠAVB elektroninė knygų skaityklė papildyta šiauliečio A.  Griganavičiaus bibliotekai dovanota elektronine knyga „Kū ašen da atamenu“. Ši knyga parašyta Kavarsko krašto tarme, skirta  lietuviškų tarmių metams pažymėti.
     
ŠAVB fondas 2013 m. pasipildė poligloto, prof. V. Sirtauto (1921-2008) knygų kolekcija, dovanota bibliotekai. Nemaža dovanotų knygų dalis – reti seni dokumentai, išleisti tarpukariu. Prof. V. Sirtauto kolekciją sudaro per 1 900 knygų (daugelis su dedikacijomis) ir per 30 pavadinimų žurnalų. Dauguma bibliotekai dovanotų knygų yra kalbos mokslų vadovėliai, lietuvių, latvių, rusų, vokiečių, anglų bei kitomis kalbomis, žodynai. Nemažai knygų išleista tarpukariu. Dovanoti ir rankraščiai. Lituanistų Sirtautų šeima bibliotekai dovanodavo kiekvieną naujai išleistą  lietuvių kalbos vadovėlį.
     
2013 m. kovo 25 – gruodžio 31 dienomis ŠAVB veikė Prancūzų instituto Lietuvoje parengta „Keliaujanti biblioteka“. Ją sudarė 700 įvairios tematikos leidinių apie šios šalies regionus, kultūrinį paveldą ir itoriją, ekonomiką ir politiką, grožinė ir vaikų literatūra, meno albumai ir kitas fondas.
     
2013 m. rugsėjo mėn. V. Bartkus, A. Griganavičius ir I. Žvinklevičienė savo rankraščius dovanojo ŠAVB, Australijos lietuvių fondas – Ludos Popenhagen knygą „Australian Lithuanians“.
     
2013 m. rugsėjo mėn. baigėsi ŠAVB organizuotas konkursas „Mano Šiaulių istorija“, skirtas Šiaulių miesto 777-osioms įkūrimo metinėms paminėti. Konkurse buvo kviečiami dalyvauti visi norintys savo kūrybos eilėraščiu, epu, legenda, padavimu, pasaka ar sakme pasveikinti Šiaulių miestą. Konkursui buvo pateikti 42 autorių darbai.
     
2013 m. rugsėjo 27 d. ŠAVB konferencijų salėje įvyko bibliotekos gauto iš EIFL-PLIP programos už paslaugas, prisidedančios prie  atviros valdžios koncepcijos įgyvendinimo apdovanojimo pristatymas. Šis tarptautinis apdovanojimas – 1 500 JAV dolerių premija, sertifikatas ir statulėlė bibliotekai buvo įteikti 2013 m. birželio 17-18 dienomis Danijoje, tarptautinės konferencijos „Next library 2013 – Re-imagination-Civic engagement-Colloborative innovation“ metu.   
     
GBEF kuratorius J. Nekrašius
Nuotr. I. Slonksnytės, 2016 m.
ŠAVB direktorės 2014-08-08 įsakymu Nr. VĮ-30 „Dėl Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo“ nuo 2014 m. liepos 21 d. Ekslibriso muziejus reorgnizuotas į Gerardo Bagdonavičius ekslibrisų fondą (sutrumpintai – GBEF), patvirtinti GBEF nuostatai ir taryba. Šios tarybos sudėtį sudaro: dailininkai L. Putramentienė-Braza ir prof. V. Janulis, kolekcininkai P. Kaminskas ir A. Skerys, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, prof. emeritas V. Rimkus, ŠAVB Meno ir muzikos skyriaus vedėja L. Naujokienė, kultūros istorikas, advokatas J. Nekrašius (GBEF kuratorius).
     
2014 m. rugpjūčio 11 – rugsėjo 24 dienomis ŠAVB Meno ir muzikos skyriuje veikė paroda „Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisai ir ne tik...“ Joje, be G. Bagdonavičiaus ekslibrisų, buvo eksponuojami šiauliečių dailininkų P. Arlausko, L. Putramentienės-Brazos, R. Buivydo, V. Janulio, E. Juchnevičiaus, J. Nekrašiaus, R. Plungės ir R. Prišmontienės sukurti 35 knygos ženklai. Tuo pačiu metu ŠAVB Meno ir muzikos skyriuje veikė miniatiūrinių knygelių paroda iš J. Nekrašiaus kolekcijos. Joje be kitų miniatiūrinių knygelių išleistų Lietuvoje, Baltarusijoje, Moldavijoje, Rusijoje, Vokietijoje, buvo eksponuojama palangiškio dailininko Vytauto Kuso miniatiūrinė knygelė, kurioje išspausdintas jo autobiografinis eilėraštis „Pojūtis“. Šios knygelės aukštis siekia 9 mm, o plotis – 8 mm. Kiekviename knygelės puslapyje yra po šešias eilutes, jose telpa iki 26 ženklų. Mikroskopinį knygos tekstą 50 egz. tiražu 2011 metais išspausdino Klaipėdoje esanti spaustuvė „Druka“. Tais pačiais metais ši miniatiūrinė knygelė buvo įtraukta į Lietuvos rekordų knygą.
     

Aut.: J. Nekrašius (idėja),
 V. Janulis, 2014 m.

2014 m. rugsėjo 11 d. ŠAVB Meno ir muzikos skyriuje atidengta atminimo lenta „Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas“ (idėja J. Nekrašiaus, autorius – dailininkas, prof. V. Janulis). Šiam įvykiui atminti buvo išleistas atvirukas.
     
2014 m. ŠAVB veikė 7 skyriai: Abonemento, Vaikų litertūros, Skaitytojų aptarnavimo, Meno ir muzikos, Informacijos, Fondų formavimo, Regioninis bibliotekų veiklos ir vadybos skyriai, dirbo 89 darbuotojai, bibliotekinių darbuotojų buvo 65, iš jų 38 – Lietuvos bibliotekininkų draugijos nariai.
     
2014 m. gruodžio mėn. baigta ŠAVB rekonstrukcija ir modernizacija. 2014 m. gruodžio 18 d. ant ŠAVB fasado sienos pritvirtintas didžiulis apskritas bibliotekos ženklas žaliai baltame fone vaizduojantis trilapį dobilo lapelį ir knygą (autorius dailininkas Vytautas-Vincentas Timinskas) su užrašu: „ŠIAULIŲ APSKRITIES P. VIŠINSKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA“, kuris naktį apšviestas ir iš toli gerai matomas.
       
2015 m. ŠAVB fonde buvo 524 764 fiz. vnt. ir 211 651 pavadinimų dokumentų ir spuudinių. Bibliotekos fonde buvo kaupiamas universalus dokumentų ir spaudinių fondas lietuvių ir užsienio kalbomis, atsižvelgiant į Šiaulių regiono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, bibliotekos vartotojų poreikius ir interesus.  ŠAVB buvo 9 226 vartotojai, apsilankė 164 513 lankytojų, vidutiniškai per dieną 545 lankytojai. Lankytojai, kurie naudojasi tradicinėmis bibliotekos paslaugomis, dažniausiai naudojosi Abonemento ir Vaikų literatūros skyrių paslaugomis. Atitinkamai 50 933 – Abonemeno skyriuje ir 33 859 lankytojai Vaikų literatūros skyriuje. Lankytojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų su prieiga prie internto skaičius – 84. Veikia 2 kompiuterizuotos mokymų klasės, 5 individualios darbo vietos bei vieša interneto prieiga. 2015 m. užregistruoti 202 000 virtualių lankytojų. ŠAVB gerina ir plečia komunikaciją virtualioje erdvėje. Nuolat tobulinamas bibliotekos tinklalapis ir tinklaraštis, aktyviai naudojamasi socialiniais tinklais, kuriamos naujos elektroninės paslaugos.
     
ŠAVB veikia Skaitytojų klubas, kuriame kiekvienas turi galimybę pasidalinti skaitymo įspūdžiais. Prie Meno ir muzikos skyriaus 20 metų gyvavo klasikinės muzikos mylėtojų „Muzikos Damų ir Riterių klubas“. 2016 m. Rimantui Vaitiekūnui išėjus Anapilin, ištikimų klubo narių pageidavimu, Muzikos damų ir riterių klubas tęsia savo veiklą nauju pavadinimu – Klasikinės muzikos mėgėjų klubas. Šių susitikimų metu vyksta operų, operečių, miuziklų, baletų peržiūros, analizuojami klasikinės muzikos kūriniai, vyksta diskusijos, aptarimai išvykos į Rygos Nacionalinės operos teatrą ir į Lietuvos teatrus.
     
Kasmet surengiama daugiau nei 200 dailės ir fotografijos darbų, bibliotekos dokumentų parodų, literatūros ir teminių vakarų, kitokių renginių. Rengiama autorinė radijo laida „Tuk tuk Biblioteka“ RS2 radijo stotyje ir kt. Populiarūs Anglų kalbos klubo užsiėmimai, neformalioje aplinkoje gilinami anglų kalbos mokėjimo ir klausymo įgūdžiai, plačiau susipažįstama su Amerikos kultūra, tradicijomis, istorija.
      
ŠAVB 2015 m. dalyvavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatytą strateginį tikslą: „Žinios. Užtikrinti informacijos prieinamumą visuomenei ir programą „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“.  ŠAVB pagrindinės veiklos kryptys 2015 m. buvo formuoti Apskrities bibliotekos informacinius išteklius, vykdyti jos fondų apskaitą, priežiūrą, apsaugą ir integravimą į tarptautinius tinklus, įgyvendinti uždavinius, susijusius su Informacijos paieškos sistemos kūrimu, dokumentinio paveldo skaitmeninimu, dalyvauti plėtojant virtualią elektroninio paveldo informacijos sistemą.
     
2015 m. gegužės 5 d. ŠAVB surengtas kūrybinės laboratorijos „Ekslibrisas sau“ ir projekto „Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonvičius sėkmės“ pristatymas.
     

Ekslibrisai-skirtukai
poeto J. Kulnio knygoms
Aut. L. Putramentienė, 2015
Ekslibrisai-skirtukai
poeto J. Kulnio knygoms
Aut. L. Putramentienė, 2015
2015 m. rugsėjo 9 d. ŠAVB įvyko renginys „Atmintis kaip ženklas“ – šiauliečio poeto Jauniaus Kulnio poezijos knygos „Sniegini ašmenys“, kurią išleido „Šiaurės Lietuvos“ leidykla, sutiktuvės. Kartu buvo pristatyta ir šio poeto miniatiūrinė poezijos knygelė „SMS žinutės iš degančio erškėčio“ (sudarytojas K. C. Alminas). Leidėjas – Šv. Kazimiero ordinas. Tai mažiausia Šiaurės Lietuvos poeto eilėraščių knygelė.
     
2015 m. rugsėjo 17-30 dienomis ŠAVB veikė knygų paroda „Knygos ženklai senosiose Povilo Višinskio bibliotekos knygose“. Joje eskponuotos senosios knygos, saugomos ŠAVB su knygos nuosavybės ženklais: ekslibrisais, antspaudais, įrašais ir dedikacijomis.   
     
2015 m. rugsėjo 18 d. ŠAVB surengta mokslinė-praktinė konferencija „Šiaulių krašto knygos ženklas kaip kultūros paveldas ir jo sklaida XX a.-XXI a. pradžioje“, skirta Šiaulių ekslibriso 90-mečiui. Konferencijos tikslas – skatinti mokslinę diskusiją apie regioninį knygos nuosavybės ženklą, kaip kultūros paveldą.


Šios konferencijos ir Šiaulių miesto dienų proga, 2015 m. rugsėjo 1-30 dienomis ŠAVB buvo eksponuojami išdidinti, didelio formato dailininko G. Bagdonavičiaus autoekslibrisai, projekto „Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės“ įvaidinių kūrybinių laboratorijų metu (vad. L. Putramentienė-Braza, R. Prišmontienė) Šiaulių miesto ir rajono moksleivių ir mokytojų sukurti knygos ženklai „Ekslibrisai sau“, ekslibrisai šiaulietiška tematika iš J. Nekrašiaus kolekcijos ir dailininko K. Kupriūno knygos ženklai Šiaulių krašto žmonėms.
     
2015 m. rugsėjo 17-30 dienomis ŠAVB veikė knygų paroda „Knygos ženklai senosiose Povilo Višinskio bibliotekos knygose“. Joje eksponuotos senosios knygos, saugomos ŠAVB su knygos nuosavybės ženklais: ekslibrisais, knygos antspaudais, įrašais ir dedikacijomis.
     
2015 m. spalio 13-14 dienomis ŠAVB įvyko apskričių viešųjų bibliotekų organizuota tarptautinė konferencija „Apskričių viešosios bibliotekos Europoje: sinergija, bendradarbiavimas ir sąveika informacijos ir kultūros infrastruktūroje“. Konferencija buvo skirta apskričių viešųjų bibliotekų veiklos 65-mečiui paminėti, pristatant bibliotekas, kaip tvarias institucijas, dalyvaujančias ir kuriančias regionų informacijos ir kultūros infrastruktūroje.   
      
2016 m. gegužės – birželio mėnesiais ŠAVB veikė knygų paroda „Senoji lietuviška knyga bibliotekoje“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
     
Nuo 2006 metų pradžios iki 2016 m. sausio 13 d. ŠAVB direktore buvo R. Žirgulytė. Nuo 2016 m. sausio 15 d. iki tų pačių metų birželio 17 d. l. e. direktorės pareigas ėjo R. Miežetienė, nuo 2016 m. birželio 20 d. ŠAVB direktoriumi paskirtas dr. Br. Maskuliūnas.
     
Aut. M. Gaubas, 2016 m.
2016 m. rudenį parengtas „Šiaulių miesto kraštotyrininkų darbų katalogas 1990-2015“ (sudarė ŠAVB vyriausioji bibliotekininkė A. Baškienė), kuriame suregistruoti  Šiaulių miesto kraštotyrininkų, miesto įstaigų, užsiimančių kraštotyros veikla, ir bibliotekų 263 kraštotyros darbai. Šis katalogas perkeltas į ŠAVB skaitmeninę erdvę.
     
2016 m. rugsėjo 9 d. Aušros alėjoje, prie Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, atidengtas skulptoriaus Martyno Gaubo sukurtas meninis akcentas – žmogaus dydžio teptukas. Ant jo išlietas užrašas parašytas šiaulietiška tarme – „Pendzeliuks“. Skulptūra skirta dailininkui Gerardui Bagdonavičiui atminti, visų pažinotą Pendzeliuko pravarde, kuris daugiau kaip penkiasdešimt metų gyveno savo namuose Šiauliuose, Aušros alėjoje Nr. 84.
    
2016 m. lapkričio 19 d. ŠAVB pirmą kartą surengta Šiaulių knygų mugė „Skaityk – būk asmenybė!“. Mugėje dalyvavo ir knygas pristatė 24 šalies ir Šiaulių miesto leidyklos ir knygynai, keletas autorių. Buvo surengta įvairių renginių, daugiau kaip 20 edukacinių užsiėmimų, susitikimų su knygų autoriais, leidėjais ir dailininkais.
   

Bibliotekos dokumentai ir spaudiniai žymimi neapibrėžtu trijų eilučių antspaudu-užrašu: „Šiaulių apskrities / P. Višinskio viešoji / B I B L I O T E K A“ ir lipdėmis su brūkšniniu kodu, apskritimo formos ženklu su įrašu: „Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka“ ir dviejų eilučių užrašu: „Šiaulių P. Višinskio / viešoji biblioteka“.

ŠAVB – dvasinės atgaivos ir išminties vieta ir kūrybinė laboratorija

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka – dvasios peno, kūrybinės atgaivos ir išminties vieta. Aušros alėjoje 62, originalios architektūros, baltai pilkame  neseniai atsinaujinusiame pastate, įsikūrusioje bibliotekoje lankausi jau dvidešimt penkerius metus. Jos fonduose randu gausybę unikalių ir vertingų knygų bei kitų spaudinių teisės, kultūros, meno, istorijos, filosofijos ir kitais klausimais. Ši biblioteka patraukia jaukumu, dvasine ramybe. Ji primena kūrybinę laboratoriją, kur prie knygų, kompiuterių, kaip tyrinėtojai, vartotojai, palinkę įvairaus amžiaus skaitytojai, moksleiviai, studentai, senjorai, kraštotyrininkai, mokslininkai, kūrybinė inteligentija. Didžiausia Šaurės Lietuvos ir Šiaulių miesto viešoji biblioteka sukuria kiekvienam čia atėjusiam nepakartojamą atmosferą, kurioje lankytojas jaučiasi kaip namuose, visados yra laukiamas ir gerbiamas. Čia dirba nuoširdūs ir savo darbui atsidavę bibliotekininkai, kurių daugumą sudaro moterys. Jos pasiruošusios lankytojui visados pagelbėti, patarti, padėti.      
       
ŠAVB bibliotekos darbuotojai žavi savo paslaugumu ir profesionalumu. Jie kvalifikuotai ir išmaniai padeda nepasiklysti milžiniškame knygų, įvairių dokumentų ir informacijos sraute, operatyviai parenka knygas bei kitus spaudinius. Kad bibliotekoje visada gausu lankytojų, kad čia verda visapusiškas gyvenimas, yra didelis šios kultūros ir švietimo įstaigos darbuotojų nuopelnas.
      
Į šią biblioteką einu tada, kai savo palygint nemažoje asmeninėje bibliotekoje nerandu reikiamos knygos ar atsakymo į rūpimą klausimą, kai reikia susipažinti su retais šaltiniais ir informacine moksline literatūra, kurios pristingu namie ar nerandu internete. Tada man visados į pagalba ateina biblioteka. Man ruošiant straipsnį, informaciją, pranešimą teisės, meno klausimais, gilinantis į Šiaulių krašto istoriją ir kultūrą, ŠAVB atlieka metodininko, tarpininko vaidmenį, kai reikia surasti reikalingą medžiagą, dokumentą, išsirašyti norimą dokumentą ar spaudinį iš bet kurios Lietuvos bibliotekos. Biblioteka yra nepmainoma pagalbininkė su savo daugiatūkstantiniais lobynais, archyvais ir rankraštynais. Ji yra viena iš įvairiašakės kultūros židinių mieste.
       
Kaip ir kiekviena kita biblioteka, taip ir ŠAVB turi daugiatūkstantinį dokumentų ir spaudinių fondą, kuris lyg ir yra tas barometras, atspindintis mūsų kultūros vertybių būklę Lietuvoje. Vis labiau brangstant leidybai, popieriui, knyga įgauna tikrąją savo vertę, atsiveria ir tikrasis tos vertės jausmas, į ją turime žiūrėti kaip į nacionalinę vertybę.
       
Gyvename XXI a. – informacijos ir išmaniųjų technologijų amžiuje. Todėl dabar kaip niekad išaugo mūsų bibliotekų atsakomybė, pareiga išsaugoti tą tyrą ir nesuteptą jausmą knygai, formuojant laiko ir išgyvenimų patikrintos literatūros skonį. Čia ir slypi bibliotekos kaip kultūros šaltinio prestižas. Šiuo atžvilgiu ŠAVB pasirinko teisingą kelią – visomis išgalėmis formuoti ir puoselėti skaitytojų meilę knygai-žinių šaltiniui, meilę savo kalbai, menui, muzikai, krašto istorijai, tradicijoms, tautosakai. Bibliotekoje galima surasti vertingos kraštotyrinės ir istorinės medžiagos apie Šiaulius, kraštą, šalį, iš čia kilusių, čia dirbusių bei išeivijoje gyvenančių žymių tėvynainių – rašytojų, menininkų, kultūros ir visuomenės veikėjų – prisiminimų, knygų ir kitų kūrinių, metodinės ir bibliografinės medžiagos apie juos. Tai vertinga medžiaga ir turtingas archyvas, kuris skatina lankytis šioje bibliotekoje, naudotis jos dokumentų ir spaudinių fondais ir informacijos šaltiniais.
      
ŠAVB  nuo pat šios bibliotekos gyvavimo pradžios renkama ir kaupiama įvairiapusiška informacija apie Šiaulių miestą ir iškiliuosius šiauliečius. Informacijos ir kitose bibliotekos skyriuose sukaupta Šiaulių kronika – gausi miesto kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo faktų, įvykių, vietovių vardų ir šiauliečių asmenvardžių kartoteka ir rodyklė, nuotraukų, bukletų, spaudinių, prisiminimų, kraštotyros darbų archyvas ir rankraštynas. Šis dokumentinis paveldas yra skaitmeninamas, plėtojant virtualią elektroninio paveldo informacijos sistemą. Parengtas biografinis žinynas „Šiaulių šviesuomenė nuo 1918 m. iki šių dienų“. Kaupiamas Šiaulių krašto žymesnių įvykių vaizdo filmų fondas, kuris perkeliamas į interneto svetainę Sukomplektuotas tarpukaryje Šiauliuose leistų knygų, to laikotarpio periodinių leidinių fondas. Saugomi senieji „Šiaulių metraščiai“ (Nr. 1-5, 1918-1938 m.), miesto ir krašto laikraščiai „Šiaulių naujienos“, „Šiaulių kraštas“, „Šiauliai plius“ (dabar „Etaplius“), autografuotų knygų  rinkinys, komplektuojami žymesnių kraštiečių rankraščių fondai, rankraštiniai kraštotyros bei diplominiai darbai, fonoteka, videoteka, smulkiųjų spaudinių rinkinys, knygos ženklų kolekcija GBEF ir kt.  Gausi knygos nuosavybės ženklų kolekcija, spaudinių ir literatūros rinkinys apie ekslibrisą sukauptas Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde. Visa tai didelis ŠAVB darbuotojų ir jos pagalbininkų nuopelnas, jų rimto ir atsidavusio požiūrio į savo darbą, rezultatas.


Jonas NEKRAŠIUS
Kultūros istorikas


* Be autoriaus ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) sutikimo šį kūrinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai jį skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn. Be autoriaus ir ŠAVB sutikimo draudžiama šį kūrinį, esantį viešosiose bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose ar archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais viešai skelbti ar padaryti jį viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą