Rodomi pranešimai su žymėmis Ekslibrisų fondas. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Ekslibrisų fondas. Rodyti visus pranešimus

2020 m. sausio 15 d., trečiadienis

PROFESORIUS VYTENIS RIMKUS – KNYGOS IR MENO ŽMOGUS

Skiriama prof. Vytenio Rimkaus 90-ajam jubiliejui

Sveikiname Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo narį, profesorių Vytenį Rimkų garbingo jubiliejaus proga ir linkime ilgų gyvenimo metų, neblėstančios energijos ir sveikatos, kūrybinės kibirkšties ir gražių darbų Lietuvos labui.

Aut. Lolita Braza,  1987 m., X3

Prof. V. Rimkaus atsakymai į 2011 m. rugpjūčio 7 d. anketą apie asmeninę biblioteką ir spaudos leidinių kolekciją.  Rankraštis saugomas šio rašinio autoriaus archyve.

Vytenis Rimkus gimė 1930 m. sausio 17 dieną. Knygomis domisi nuo vaikystės. Mokydamasis pradinėje mokykloje knygutes skaitė ir jas rinko kartu su sesutėmis. Namie buvo didelė tėvo, Šiaulių berniukų gimnazijos mokytojo Jaroslavo Rimkaus (1888–1976), biblioteka. V. Rimkus atsimena puikiąją dailininko K. Šimonio iliustruotą „Eglę žalčių karalienę“, JAV rašytojo E. R. Barouzo „Tarzaną“, kitas knygas. Gresiant trėmimams jo tėvas savo biblioteką išvežė pasaugoti dviem kaimynams. Grįžęs iš tremties ir lagerio, tėvas vieną didesnę bibliotekos dalį rado net nepaliestą, o kitos neliko; ten augusių vaikų pasidarytos spalvotos iškarpos buvo plačiai paplitusios tarp apylinkės paauglių. V. Rimkaus kruopščiai kaupta gimnazijos laikų bibliotekėlė taip ir dingo be pėdsakų, o kartu ir pašto ženklų kolekcija.

1958 m. grįžęs iš tremties, V. Rimkus pradėjo kaupti asmeninę biblioteką. Mokydamasis Leningrado (dabar Sankt Peterburgo) akademijos I. Repino dailės institute pirkdavo vos ne visus leidinius apie meną. Susikaupė krūvos ir smulkiųjų leidinių – parodų katalogų, bukletų, teatrų, koncertų programų. Pamažu susiformavo leidinių grupės: apie meną (albumai, parodų katalogai), istoriją, kraštotyrą, lituanistiką, dar apie tremtį Sibire, įvairios enciklopedijos, žinynai ir žodynai. Knygų profesorius turi daugiau kaip keletą tūkstančių, jos sugrupuotos pagal įsigijimo metus, iš dalies – pagal formatus ir temas. Jų esama visuose buto kambariuose, rūsyje, garaže, šiek tiek ir atgautoje kaimo sodyboje. Daugiausia knygų lietuvių ir rusų kalbomis, dar yra lenkiškų, latviškų, estiškų, angliškų, vokiečiškų, po vieną kitą – kitomis kalbomis. Yra lietuviškų ir lenkiškų knygų, išleistų XVIII ir XIX a. Taip pat daug įrištų laikraščių ir žurnalų komplektų („Kultūros barai“, „Pergalė“, „Literatūra ir menas“ ir kt.). Savo asmeninėje bibliotekoje saugo tarpukariu leistus žurnalus: „Kultūra“, „Gimtasai kraštas“, „Lietuvos mokykla“, „Skautų aidas“, „Naujoji Romuva“, „Šaulė“, visą „Kūrybos“ (1942–1944) komplektą, yra paskirų to meto laikraščių numerių. Didesnė smulkiosios literatūros (katalogai, bukletai, turistinė literatūra, žemėlapiai) dalis sugrupuota į aplankalus atsižvelgiant į šalis, temas ir kt.

V. Rimkui vertingiausi yra šie leidiniai: 1930 metų Vytauto Didžiojo albumas (originalas), už 500 Lt pirktas pasaulio atlasas. Yra daug autografuotų knygų (S. Šalkauskio, J. Paukštelio, T. Ivanausko, J. Balčikonio ir kt.). Dr. J. Šliūpo autografuotas knygas padovanojo Šiaulių universiteto dr. J. Šliūpo fondui. Turi nemažai vertingų dokumentų, laiškų (vieną dr. J. Basanavičiaus, K. Korsako, J. Grušo ir kt.), įdomių tarpukario laikotarpio fotografijų: Šiaulių berniukų gimnazijos (100 vnt.), tremties (apie 100 vnt.), tautodailininkų darbų ir kt. Yra nemažai Šiaulių ir kitų vietovių atvirukų, dailės kūrinių reprodukcijų. Profesorius yra sukaupęs gausybę segtuvų su vertinga medžiaga apie dailininkus G. Bagdonavičių, A. Krištopaitį, V. Trušį, A. Toleikį, A. Tyčiną, A. Visockį, liaudies meistrus, tautodailininkus, iškarpų iš laikraščių ir žurnalų, parodų lankstinukų ir katalogų, kvietimų, Šiaulių tema ir šiauliečiams sukurtų knygos ženklų. Jis turi nemažai dailininko G. Bagdonavičiaus piešinių, eskizų, atvirukų, fotografijų, ekslibrisų. Iš savo rinkinių yra surengęs parodų, davęs daug eksponatų bendroms (atvirukų, ekslibrisų, dokumentų ir kt.) parodoms.

V. Rimkus apie save yra pasakęs: „Aš specialiai nieko nekolekcionuoju, bet jei pakliūva į rankas, nieko neišmetu“. Jo vertingoje asmeninėje bibliotekoje saugomos knygos su autorių autografais ir dedikacijomis, gausybė paveikslų, fotografijų, knygos ženklų, įvairių meno kūrinių, rankraščių, istorinių dokumentų ir kt.


Jonas Nekrašius

2019 m. sausio 7 d., pirmadienis

TARPTAUTINĖ EKSLIBRISŲ IR MAŽOSIOS GRAFIKOS KONKURSO „M. K. ČIURLIONIUI – 120“ PARODOS KOLEKCIJA PERDUOTA SAUGOTI ŠAVB GERARDO BAGDONAVIČIAUS EKSLIBRISŲ FONDUI

Parodos pristatymo akimirkos. Iš kairės: asociacijos 3X vadovas Andrius Mosiejus ir parodos kuratorius Vaidotas Janulis. Ekslibriso autorius Andrius Mosiejus
2019 m. sausio 7 – vasario 10 d. bibliotekoje eksponuota tarptautinio ekslibriso ir mažosios grafikos konkurso „M. K. Čiurlioniui – 120“ darbų paroda. Tarp­tau­ti­nis eks­lib­ri­sų ir ma­žo­sios gra­fi­kos kon­kur­sas Drus­ki­nin­kuo­se bu­vo su­reng­tas ar­tė­jant M. K. Čiur­lio­nio 120-osios gi­mi­mo me­ti­nėms. Jos bu­vo mi­ni­mos 1995 me­tais. Kon­kur­se da­ly­va­vo 68 dai­li­nin­kai iš 24 pa­sau­lio ša­lių. Jie at­siun­tė konkursui per pu­sant­ro šim­to mažosios gra­fi­kos darbų.
Parodos pristatymas vyko vasario 8 dieną. Pristatyme dalyvavo dailininkas, asociacijos 3X vadovas Andrius Mosiejus, ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui padovanojęs tarptautinio ekslibrisų ir mažosios grafikos konkurso „M. K. Čiurlioniui – 120“ kolekciją. Pristatymui pasibaigus, parodos dalyviai buvo pakviesti į Knygos grafikos centrą susikurti ekslibrisą sau.

A. Kaktytės inf.


2016 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis

POUR FÉLICITER – ŠVENTINIS SVEIKINIMAS!Šviesių, linksmų Šv. Kalėdų, visokeriopos sėkmės 2017-aisiais, visam ŠAVB Meno ir muzikos kolektyvui,  Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo lankytojams. Siunčiu savo nuotrauką „Naujametinis Spragtukas kažkur Europoje...“. 

Geros kloties,
Jonas Nekrašius
GBEF kuratorius

2017-ais metais linkime neišblėstančių kūrybinių žaidimų, įkvepiančios meninės komunikacijos! 

Dail. Lolita Braza atviruką sukūrė pagal Klemenso Kupriūno skulptūrinį ekslibrisą „Narvelis“

Šiuo šventiniu atviruku užbaigiame jubiliejinius 
dail. Gerardo Bagdonavičiaus metus.


GBEF bendruomenė

2016 m. kovo 25 d., penktadienis

SU KNYGOS ŽENKLU PER GYVENIMĄ! VELYKINIS SVEIKINIMAS

Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
 sveikina visus su Šv. Velykomis!Swedish artist Cecilia Levy 

Tegul viskas kas padengta storu dulkių sluoksniu ir persmelkta ilgai nejudinto popieriaus kvapu atgyja šilumos žodžiais į sielą Šv.Velykų rytą.
2015 m. gruodžio 26 d., šeštadienis

ŠVENTINIS SVEIKINIMAS...

Lolita PUTRAMENTIENĖ–BRAZA
Gerardo Bagdodavičiaus ekslibrisų fondo narėTegul akimirkos grožio užtenka visiems ateinančiams metams. Įvertinkim savo gyvenimo trapumą ir laikinumą. Kartais tiek nedaug reikia...Kad patirtumėm pilnatvę- užsimkim maloniais reikalais. Kad geriau pasijaustumėm, ištieskim ranką kitam, kai to labai reikia. Pabūkim gėrio nešėjais, nes aplink tvyro įtampa. Išnirkim iš kasdienybės, kad pastebėtumėm svarbius gyvenimo mirksnius.
Atverskime Naujus Metus! Aistringai (Ieškok Facebook'e Loli Braškė).

Atvirukas saugomas ŠAVB, Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde


2015 m. gruodžio 23 d., trečiadienis

MOTINOS LAIŠKAS. SVEIKINIMAS SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS!

                                                                                                       Jonas NEKRAŠIUS
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo kuratorius

      Neseniai teko lankytis Telšiuose. Šis miestas garsėja savo originaliais kūriniais, įvairios skulptūros ir meniniai akcentai puošia Telšius. Pasigrožėjęs miestu ir sutvarkęs darbo reikalus, išskubėjau į geležinkelio stotį, turėdamas tikslą grįžti traukiniu į Šiaulius. Nusipirkau bilietą į traukinį ir turėdamas truputį laiko, vaikštinėjau po geležinkelio peroną. Besidairydamas aplinkui, ant stoties išorinės sienos pastebėjau meninį akcentą – keliolika pritvirtintų metalinių plokštelių, kuriose matėsi žmogaus ranka rašyti kažkokie tekstai. Jie priminė kaligrafiškus ekslibrisus, įvairia tvarka išbarstytus baltame stoties sienos plote. Priėjęs arčiau pamačiau, kad tai į nerūdijančias metalo plokšteles perkeltos įvairių laiškų kopijos. Stabtelėjau ir perskaičiau šiuos rašinius. Sujaudino vienas laiškas, kurį motina parašė savo vaikams. Pateikiu mažai taisytą, šios nežinomos moters, smulkia rašysena primarginto laiško fragmentą:

Brangūs vaikeliai

      Rašau šį margą laiškelį naujų metų dieną. Dėkavodama Dievui kad leido praleisti tuos praėjusius senus metus laikydamas gyvą, leido sulaukti šių naujų metų. Prašau Dievo kad šie naujieji metai atneštų daugiau teisybės nuo jūsų.
      Visus langus pražiūrėjau ir akis praverkiau belaukdama Šventųjų Kalėdų ir jūsų parvažiuojant. Rašėt kad ant šventųjų Kalėdų visi būsim vienoj kupetėlėj. Daugiau nebetikėsiu ne vieno žodelio jūsų. Labai mažai sveikatos beturiu nežinau ar sulauksiu Jūsų. Jau ketvirti metai kaip kožnam laiške rašot parvažiuosit. Senai Žentelis rašė mamyte mumis pamatysit praeinant pro savo namelio langus. Nebemeluokit bet aš jūsų netikėsiu daugiau.  Aš ką jums rašau tas viskas yra teisybė (...).

       Vaikai! Nepamirškite savo tėvų!  Būtinai juos aplankykite per šventes ar šiaip bet kokia proga, nesvarbu kur bebūtumėte. Atsiminkite, kad Jūs taip pat būsite ar esate tėvai ir to paties norėsite iš savo vaikų.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas 
SVEIKINA
ekslibrisų kūrėjus, tinklaraščio skaitytojus, 
ŠAVB bibliotekos lankytojus ir darbuotojus
 SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS
Kūrybinės kloties, sveikatos, laimės ir ilgų gyvenimo metų! Linkime visiems laimingai ir džiugiai šeimoje sutikti Šventas Kalėdas ir Naujuosius metus!
   

2014 m. rugsėjo 18 d., ketvirtadienis

DAILININKO GERARDO BAGDONAVIČIAUS ATMINIMO ĮAMŽINIMAS

Atminimo lentos autorius prof. Vaidotas Janulis,
 idėja Jono Nekrašiaus (2014)

2014 m. Šiaulių miesto dienų proga Gerardas Bagdonavičius, XX a. Lietuvos ekslibrisų klasikas, buvo pagerbtas atminimo lenta. Atminimo lentoje pavaizduotas padidintas varyje graviruotas dailininko knygos ženklas, kuris 1931 m. Los Andželo (JAV) ekslibrisų konkurse buvo apdovanotas diplomu.

Tie, kurie domisi ekslibrisais, šį kūrinį gali rasti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje. 

2014 m. bibliotekoje įkurtas dailininko Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas, kurį sudaro daugiau kaip 1000 knygos nuosavybės ženklų. Dailininkas G. Bagdonavičius apie 1985 m. bibliotekai dovanojo 52 savo ekslibrisus ir asmeninės bibliotekos knygas su savo autoriniais ekslibrisais.

SKAITYKITE DAUGIAU:

2014 m. rugsėjo 17 d., trečiadienis

GERARDO BAGDONAVIČIAUS EKSLIBRISŲ FONDO ĮKŪRIMAS ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

2014 metų rugsėjo 11 d. (ketvirtadienį) vyko Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo (toliau GBEF) pristatymo visuomenei renginys. Renginio metu bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje buvo atidengta GBEF lenta bei atidaryta paroda „Dailininko Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisai ir ne tik...“ dailininkui atminti, Šiaulių ekslibriso 90-mečiui paminėti.

Gerardas Bagdonavičius – XX a. Lietuvos ekslibrisų klasikas, žinomas šiaulietis. Atminimo lentoje pavaizduotas dailininko knygos ženklas, kuris 1931 m. Los Andželo (JAV) ekslibrisų konkurse buvo apdovanotas diplomu. 2014 m. Šiaulių miesto dienų proga G. Bagdonavičius buvo pagerbtas atminimo lenta. Tai padidintas varyje graviruotas G. Bagdonavičiaus „Autoekslibrisas“ (1929 m.). Tais pačiais metais bibliotekoje įkurtas dailininko Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas, kurį sudaro daugiau kaip 1000 knygos nuosavybės ženklų. 

Aut.: V. Janulis, J. Nekrašius
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo
lenta Meno ir muzikos skyriuje,
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekojeParodoje „Dailininko Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisai ir ne tik...“ eksponuoti knygos ženklai, įvairios knygelės iš teisininko, kultūros istoriko, kraštotyrininko, fotografo, keliautojo Jono Nekrašiaus ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kolekcijų. 

Parodoje pristatyti Gerardo Bagdonavičiaus, Vaidoto Janulio, Pauliaus Arlausko, Rimanto Plungės, Rimanto Buivydo, Lolitos Brazauskaitės, Jono Nekrašiaus, Eduardo Juchnevičiaus ekslibrisai. 
Kolekcininko Jono Nekrašiaus
 knygelių kolekcija
Knygos nuosavybės ženklų
parodos įžanginis žodisGerardo Bagdonavičiaus
dovana Bibliotekai

Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde saugomi ypač vertingi 4kūriniai Gerardo Bagdonavičiaus dovanoti bibliotekai su įrašu: „Šiaulių viešosios bibliotekos skaityklos fondui – bendros mūsų meilės knygai vardan – ant bibliofilijos aukuro“ bei Gerardo Bagdonavičius ekslibrisų rinkinys 1926-1931 metais pabuvojęs tarptautinėse parodose JAV, Vakarų Europos muziejuose. 

Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Meno ir muzikos skyrius
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

GERARDO BAGDONAVIČIAUS EKSLIBRISŲ FONDO TARYBA

BRONIUS MASKULIŪNAS
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau ŠAVB) direktorius;

VYTENIS RIMKUS
dailininkas, menotyrininkas, Šiaulių universiteto profesorius emeritas;

dailininkas, Šiaulių universiteto profesorius, LDS „Šiaulių dailininkų organizacijos“ narys, nuo 2019 m. Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo (toliau GBEF) tarybos pirmininkas; 

JONAS NEKRAŠIUS 
advokatas, kolekcininkas, kultūros istorikas, 2014 – 2018 m. GBEF  tarybos pirmininkas;


dailininkė, LDS „Šiaulių dailininkų organizacijos“ narė;

dailininkė, Šiaulių Saulėtekio gimnazijos dailės mokytoja;

LOLITA BRAZA  
dailininkė, ekslibrisų kūrėja, ŠAVB Knygos grafikos centro vyr. metodininkė edukacijai;


kolekcininkas, filokartistas;

ARVYDAS SKERYS
kolekcininkas;

VYGINTAS ALIŠAUSKAS
kolekcininkas, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktorius;

LAIMA NAUJOKIENĖ
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyriaus vedėja;

STANISLOVAS KĘSTUTIS GASIŪNAS (Sankt Peterburgas)
kolekcininkas;

VITOLIS ENRIKAS VENGRIS (JAV)
Lietuvos ekslibrisų tyrėjas ir kolekcininkas;

ASTA KAKTYTĖ
ŠAVB GBEF vyr. bibliotekininkė, ekslibrisų fondo tinklaraščio administratorė.Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Knygos grafikos centras
Aušros alėja 62, LT-76235, Šiauliai; Tel. (8-41) 523754, el. paštas menocentras@savb.lt
Grįžti į pradžią