Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvas ir biblioteka

2016 metai – Bibliotekų metai!

1998 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus bibliotekos fondą sudarė per 19 000 egz. spaudinių ir dokumentų.  Bibliotekoje saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejaus biblioteka savo fonduose saugo XVIII-XX a. išleistas knygas iš įvairių asmeninių rinkinių su G. Bagdonavičiaus, A. Balšaitienės M. Biržiškos, M. Bronšteino, P. Bugailiškio, S. Didžiulio, K. Dirginčiaus, D. I. Daugėlos, A. B. Lošerio, Z. Karpovičiaus, J. Karvelio, E. Kazokaitės, J. Korsako,  J. Krikščiūno-Jovaro, M. Malinskio, M. Markausko, A. Mažiulio, V. Mikalkevičiaus, J. Miknevičiūtės, J. Murkos, A. Naujalio, J. Nekrašiaus, J. Paplausko, A. Petkevičiaus, Vlado ir Emilijos Putvinskių, A. Skinderio, M. Šlapelienės, A. Špakovskio, J. Špakovskio, J. Švanskio, P. Olševskio, J. Rimkaus, E. Riomerio, V. Vaitekūno, J. Wolpert, Žilinskio, V. Zaleckio, A. Zakievičiaus, V. Zdzichauskio, kunigų P. Juškaičio, K. Kuprio, M. Gustaičio, spaudos kolekcininko P. Gasiūno, dvarininkių H. Gruževskos, G. Gruževskos ir kitų asmenų nuosavybės ženklais, antspaudais, knygos įrašais, lipdėmis, ekslibrisais ir superekslibrisais. „Aušros“ muziejaus ir bibliotekos fonduose saugomis ir Šiaulių krašto kultūros ir visuomenės veikėjų archyvų dokumentai – knygos, brošiūros, laikraščiai, žurnalai, taip pat jų rankraštiniai įrašai, marginalijos, įvairūs knygos nuosavybės ženklai. Šio muziejaus Istorijos skyriaus spaudinių rinkinio dalį sudaro įvairios religinio ir pasaulietinio turinio knygos, vokiečių ir lietuvių kalbomis. Minėtinas leidinys „74 Naujosios Žagarės teismo sprendimai (nuo 1863 m. sausio 6 iki gruodžio 7 d.), pavadintas „Dekretu Walszczioniszku i Treteisku Sudu Nauios Zagarės Walszcziaus“. Iš jų tiktai trys surašyti rusiškai, aštuoni greta rusiškojo teksto turi ir lietuvišką, o visi kiti rašyti vien lietuviškai tų laikų lenkiškąja rašyba. Be „Aušros“ muziejaus darbuotojų, biblioteka naudojasi mokslininkai, kultūros paveldo tyrinėtojai, kraštotyrininkai, studentai ir moksleiviai.

Aušros“ muziejaus biblioteka knygas ir dokumentus žymi ovalo formos rėminančia linija apibrėžtu trijų eilučių antspaudu-užrašu įvairaus dydžio šriftais: „BIBLIOTEKA / ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUS“ ir kitais knygos nuosavybės ženklais: lipdėmis, knygos įrašais.

Taip pat Šiaulių „Aušros“ muziejaus šbibliotekoje, be šio muziejaus antspaudu-užrašu paženklintų knygų, sukauptos knygos su Lietuvos dailės draugijos, Lietuvių mokslo draugijos, L. Š. D. „Ryto“ knygyno Vilniuje, Vilniaus pedagoginio muziejaus, Valstybės centr. Knygyno Šiaulių skyriaus, Šiaulių valdžios vidurinės prekybos mokyklos, Šiaulių viešosios valstybinės bibliotekos, Prekybos instituto biblioteko, „Aukuro“ knygyno, KB „Kultūros“ bendrovės, „Spaudos  fondo“ knygyno,  „Spaudos fondo“  bibliotekos, Centrinės kariuomenės bibliotekos, kariuomenės bibliotekos, karo kapelionų bibliotekos tarpukario Seimo knygyno, Šiaulių Apygardos teismo, Šiaulių mergaičių gimnazijos (rusų kalba), Šiaulių gimnazijos knygyno, Vl. Putvinskio vardo Kauno Šaulių būrio bibliotekos, Plikių evangelikų parapijos, Pribačio vokiečių knygyno Kaune, Prūsų lietuvių balso Klaipėdoje ir kitų įstaigų, visuomeninių draugijų ir organizacijų knygos nuosavybės ženklais.

1999 m. „Aušros“ muziejaus poeto Jovaro name veikė J. Krikščiūno-Jovaro memorialinė ir literatūrinė ekspozicija „Literatūros kūrėjų pasaulis ir likimai“. Surengtos konferencijos: „Žurnalui „Gimtasai kraštas“ – 65“ (1999 m.), „Lietuviškų atvirukų ištakos“ (2000 m.) ir kt.


* Be autoriaus ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) sutikimo šį kūrinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai jį skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn. Be autoriaus ir ŠAVB sutikimo draudžiama šį kūrinį, esantį viešosiose bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose ar archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais viešai skelbti ar padaryti jį viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą