Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

2016 metai – Bibliotekų metai!

Per 1990-1993 metus Šiaulių miesto CBS fondas sumažėjo 29 492 spaudiniais ir dokumentais: nurašyta daug menkavertės sovietmečiu išleistos politinės literatūros, uždarytos nepritaikytose patalpose buvusios 9-oji, 10-oji ir 11-oji bibliotekos.

1993 m. Šiaulių miesto CBS turėjo 15 padalinių: Centrinė biblioteka, kurioje buvo 5 skyriai (metodikos, knygų komplektavimo ir tvarkymo, bibliografijos ir informacijos, skaitytojų aptarnavimo, vaikų literatūros) bei 10 filialų. Centrinės bibliotekos skyriuose 1993 m. pabaigoje dirbo 20, filialuose – 28 darbuotojai.

1993 m. Šiaulių miesto centrinės bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus fonde buvo 43 008 spaudiniai ir dokumentai, skaitytojų - 2 162, lankytojų – 11 825, literatūros išduota 51 974 egz. Vaikų literatūros skyrius 1993 m. pabaigoje turėjo 23 851  egz. knygų, buvo 1 633 skaitytojai, apsilankė 7 318 lankytojų. Visuose Šiaulių centrinės bibliotekos skyriuose buvo 79 870 egz. spaudinių ir dokumentų, 3795 skaitytojai, apsilankė 19 143 lankytojai, išduota 89 533 egz. literatūros. Šios bibliotekos spaudiniai ir dokumentai buvo žymimi stačiakampio formos dviejų eilučių rėminančia linija apibrėžtu knygos antspaudu-užrašu: „ŠIAULIŲ MIESTO CENTRINĖ / BIBLIOTEKA“.

1993 m. pabaigoje Šiaulių miesto centrinės bibliotekos filialuose buvo sukaupta 292 533 egz. spaudinių ir dokumentų. Filialai turėjo 11 837 skaitytojus, apsilankė 61 327 lankytojai, išduota 261 587 egz. įvairios literatūros. Per metus vidutiniškai apsilankė 80 tūkst. lankytojų. Vienas skaitytojas vidutiniškai perskaitė 23 spaudinius ir dokumentus.        

Iki 1995 m. lapkričio mėnesio Centralizuotai bibliotekų sistemai (CBS) priklausė Šiaulių miesto centrinė biblioteka ir 10 jos filialų. Nuo 1995 m. lapkričio 13 d. Šiaulių miesto centrinė biblioteka vadinama miesto savivaldybės viešąja biblioteka (toliau sutrumpintai – SVB). Jos struktūra liko tokia pati, kokią turėjo Šiaulių miesto Centrinė biblioteka. SVB turėjo Metodikos kabinetą (vedėja M. Eitutienė), 4 skyrius: Skaitytojų aptarnavimo (R. Jasutienė), Bibliografijos-informacijos (Aido g. 27, vedėja R. Giržadienė), Vaikų literatūros (Gvazdikų takas 8, vedėja M. Lianddzbergienė), Knygų komplektavimo ir tvarkymo (Lyros g. 13, vedėja Z. Makštelienė) ir 10 bibliotekos filialų, kurių vedėjos buvo: 1-ojo - L. Laugalienė, 2-ojo – Z. Rugaitienė, 3-iojo – N. Ostrauskienė, 4-ojo – M. Vozgirdienė, 5-ojo - V. Lukošiūnaitė, 6-ojo – I. Janavičiūtė, 7-ojo – R. Dovydaitienė, 8-ojo – G. Matusevičiūtė, 9-ojo – R. Božienė, 10-ojo – G. Ramašauskienė. SVB direktorė I. Žilinskienė. Visuose SVB skyriuose 1995 m. buvo 81 574 spaudiniai ir dokumentai, Vaikų literatūros skyriuje buvo 23 838 egz. spaudiniai, Skaitytojų aptarnavimo skyriuje buvo 43 623 spaudiniai. SVB turėjo skaitytojų – 3 450, lankytojų 21 036, išduota 86 644 egz. literatūros. Bibliotekos filialai buvo įsikūrę įvairiuose miesto mikrorajonuose. Jose buvo sukaupta 281 tūkst. knygų ir dokumentų, skaitė 12 444 skaitytojai, apsilankė 82 985 lankytojai, išduota literatūros – 280 335 spaudiniai. Per metus SVB ir filialuose vidutiniškai apsilankė 100 tūkst. lankytojų. Vienas skaitytojas vidutiniškai perskaitė 23 spaudinius.  Dirbo 18, o filialuose – 30 bibliotekininkų.

1995 m. kovo mėnesį SVB buvo surengta įdomi ir vertinga tautodailininko ir spaudos kolekcininko, kuršėniečio Adolfo Turausko dirbinių ir senosios spaudos kolekcijos paroda. Joje buvo eksponuojama dalis jo surinktų senųjų lietuviškų ir Lietuvoje išleistų knygų iki 1940-ųjų metų. Seniausioji iš lietuviškų – J. Zavadzkio spaustuvėje Vilniuje išleisti „Gyweimaj Szwentuju“ (1858 m.) bei „Auksa altorius arba Szaltinis dangiszku skarbu“ (1879 m.). Kai kurios lenkiškos knygos siekia XIX a. pradžią. Kitos knygos buvo apie Lietuvą, išleistos Rygoje ir Leipcige, įdomūs „Kultūros“ bendrovės leidiniai ir kt. Taip pat vertingi ir reklaminiai, proginiai plakatai, pavieniai senųjų laikraščių numeriai ir kt.
1997 m. SVB turėjo 4 skyrius ir 10 filialų, kurie buvo įsikūrę skirtinguose miesto rajonuose. 1997 m. SVB ir jos filialuose skaitė 13 935 šiauliečiai. Naujų knygų įsigijimui 1997 m. išleista 90 tūkst. Lt, 1998 m. 129,5 tūkst. Lt. SVB ir jos filialų paslaugomis kasmet pasinaudojo vidutiniškai apie 120 tūkst. šiauliečių ir miesto svečių.

1997 m. SVB „Aido“ filiale surengta kilnojamoji paroda iš Vilniaus universiteto bibliotekos fondų „Martynas Mažvydas ir lietuviškos knygos istorija“, taip pat jubiliejinis renginys „Žmogus ir knyga“, kuriame apie lietuvišką knygą kalbėjo Martyno Mažvydo „Katekizmo“ jubiliejaus paminėjimo programos komisijos pirmininkė ŠPI docentė G. Čepaitienė.

SVB kraštotyros darbas buvo įvertintas Lietuvoje. 1997 m. šios bibliotekos kraštotyros skyriaus darbuotojai Rimai Giržadienei buvo įteikta speciali vardinė bibliofilo Vidmanto Staniulio premija.

1998 m. SVB turėjo 4 skyrius ir 10 filialų. Juose skaitė 14 465 skaitytojai. SVB spaudiniai ir dokumentai žymimi stačiakampio formos rėminančia linija apibrėžtu dviejų eilučių knygos antspaudu-užrašu: „Šiaulių m. Savivaldybės / Viešoji biblioteka“.


* Be autoriaus ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) sutikimo šį kūrinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai jį skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn. Be autoriaus ir ŠAVB sutikimo draudžiama šį kūrinį, esantį viešosiose bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose ar archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais viešai skelbti ar padaryti jį viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą